Pytanie
W dniu dzisiejszym otrzymałam od nauczyciela mojej szkoły podanie o zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika. Do podania dołączył kserokopie oświadczenia wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów potwierdzających okres pracy wspólnie z rodzicami. Urząd gminy w miejscowości, w której mieszkał po ukończeniu 16. roku życia nie prowadzi ewidencji odnośnie pracy jego w gospodarstwie rolnym rodziców. Pracownik urzędu gminy stwierdził tylko własnoręczność jego podpisu. Do podania dołączył także kserokopie zeznań dwóch świadków w sprawie emerytalno-rentowej, w których opisano pracę nauczyciela wspólnie z rodzicami w charakterze rolnika w pełnym wymiarze. Zeznania świadków są także opatrzone podpisem i pieczątką pracownika urzędu gminy, potwierdzającego podpisy świadków. Załączone są również zaświadczenia o zameldowaniu nauczyciela i świadków w miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne oraz zaświadczenie starostwa, że gospodarstwo rodziców nauczyciela jest wpisane do ewidencji gruntów urzędu. Jako właścicieli gospodarstwa rolnego starostwo wskazało rodziców nauczyciela.
Czy w tej sytuacji mogę doliczyć okres pracy w charakterze domownika do stażu pracy nauczyciela?