Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 r., przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:
1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 133 ww. ustawy,
2. wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną na zasadach określonych w art. 134 ww. ustawy,
3. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 135 ww. ustawy.

Wymagania dotyczące opłat wymienionych w punkcie 2 i 3 określa art. 137 przywołanej ustawy. Przewiduje on, że przedsiębiorcy prowadzący te działalności co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dotyczącą opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość należnej opłaty za okres rozliczeniowy (półrocze) i wnosi ją na rachunki bankowe podmiotów wskazanych w art. 137 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje.

Artykuł 217 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze przewiduje, że do opłat eksploatacyjnych należnych za okres sprzed wejścia w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że do opłat powstałych za okres do dnia 31 grudnia 2011 r. zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża wnosi opłatę eksploatacyjną na zasadach określonych w art. 84 tej ustawy. Do określenia opłaty eksploatacyjnej przyjmuje się stawkę z rozporządzenia Rady Ministrów.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, składowania odpadów oraz magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 85 tej ustawy wg stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Przedsiębiorca samodzielnie ustala opłatę eksploatacyjną oraz opłatę za bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów i wnosi je kwartalnie na rachunki bankowe podmiotów określonych w art. 86 tej ustawy.

Źródło: www.mos.gov.pl