Zgodnie z art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa. Pobierający opłatę ma obowiązek jej wniesienia do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. "W związku z powyższym w chwili obecnej nie ma możliwości precyzyjnego określenia wysokości wpływów do budżetu państwa z tytułu pobranych opłat recyklingowych" - wskazuje Sławomir Mazurek w odpowiedzi na poselską interpelację.

Jednakże, przy założeniu, że zużycie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego wynosie 150 toreb na mieszkańca, wpływy wyniosą ok. 1,14 mld zł. Powyższe wyliczenie zostało podane w Ocenienie Skutków Regulacji do projektu ustawy wprowadzającej tę opłatę. Pozyskane środki będą stanowiły dochód budżetu państwa. Natomiast o ich przeznaczeniu dowiemy się z ustawy budżetowej na rok 2019.

Przedstawiciel resortu środowiska informuje, że nie został jeszcze utworzony odpowiedni rachunek bankowy, na który będą wpływały środki z opłaty recyklingowej. "Mając na uwadze, że pierwsze wpływy z tego tytułu będą w 2019 r. odpowiedni rachunek zostanie utworzony w bieżącym roku" - informuje podsekretarz Mazurek w odpowiedzi na poselską interpelację.