Ministerstwo Cyfryzacji skierowało w końcu do konsultacji nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Praca nad nim trwały już od dawna. Resort przekonuje, że stworzy ona przyjazne otoczenie inwestycyjne dla realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. 5G to generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gigabitów na sekundę i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu. Jej budowa ma pochłonąć 20 mld zł. Wciąż jednak nie wiadomo, kto i na jakich zasadach będzie ją budował. Rozważana jest m.in. opcja powołania konsorcjum złożonego z kilku podmiotów.

Przygotowany przez MC projekt doprecyzowuje istniejące przepisy odnoszące się do poziomów i pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku umożliwiające realizację sieci 5G. Zmiany dotyczą m.in. poziomów poł elektromagnetycznych w środowisku, metod wykonywania ich pomiarów, formy przekazywania wyników pomiarów czy doprecyzowania pojęcia miejsc dostępnych dla ludności. Ponadto projektowane przepisy zakładają przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Umożliwią budowę sieci nowej generacji bez pozwolenia na budowę, a także za sprawą wprowadzenie tzw. kwalifikacji środowiskowej, przyspieszą procedury zgłaszania instalacji emitujących PEM. Zostaną również obniżone opłat z tytułu zajęcie pasa drogowego, za wpis do księgi wieczystej służebności przesyłu oraz roszczeń wynikających z umów z art. 30 lub 33 ustawy.

 


 

Łatwiejszy dostęp do infrastruktury i nieruchomości

Nowelizacja wprowadza też obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury technicznej jednostek samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowa jednostka organizacyjna. Taki obowiązek będzie też dotyczył zarządców infrastruktury kolejowej.  Tym samym resort cyfryzacji chce zwiększyć możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zostaną też przyspieszone postępowania przed Prezesem UKE w zakresie uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości, w tym do budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji. Co więcej zwiększą się możliwości lokowania infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach uzdrowisk. Te tereny będą traktowane jak inne tereny, zostana zniesione obecne ograniczenia. Podobnie będzie w przypadku parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Tańsze zajęcie pasa

Zmniejszą się też opłaty za zajęcie pasa drogowego z 10 zł do 0,20 zł/m2/dzień, a także górna granicy wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim infrastruktury- z 200 zł/m2/rok do 20 zł/m2/rok. Samorządy będą miały trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na ewentualne dostosowanie dotychczas wydanych uchwał do znowelizowanych górnych granic stawek opłat.  Z tym, że znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do infrastruktury lokalizowanej w pasie drogowym po wejścia w życie ustawy. Co do zasady nie będą miały zastosowania do infrastruktury już zlokalizowanej w pasie drogowym.  Zostaną też obniżone opłaty za dostęp do ternów leśnych do poziomu odpowiadającego wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości, na której następuje umieszczenie obiektów i urządzeń. Z kloei nadleśniczy będą musieli sprecyzować warunki zapewnienia dostępu.

 

 

Powstanie rejestr intalacji wytwarzających promieniowanie

Nowelizacja wprowadza też obowiązek przekazywania wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w postaci elektronicznej. Z kolei inspekcja ochrony środowiska będzie musiała umieszczać w internecie dokumenty zawierające pomiary poziomu pola elektromagnetycznego, m.in. sprawozdania z pomiarów, zgłoszenia instalacji, wydane sprzeciwy. Przede wszystkim jednak będzie miała obowiązek udostępniania informacji o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zwiększy się też udział organizacji pozarządowych. Ich wnioski mają być uwględniane w rocznych planach kontroli. Zdaniem resortu zwiększy to przejrzystość w zakresie wyników pomiarów. Planowana jest także budowa systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. System ma kosztować ponad 10 mln zł. 9,5 mln zł zostaniesfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a resza z budżetu państwa. Koszty jego utrzymania mają wynieść rocznie ok. 665 tys. zł rocznie.

Ustawa ma wejść życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Funduszu Szerokopasmowego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.