Jaka jest różnica pomiędzy miejscem postojowym, a miejscem parkingowym?

Odpowiedź

Należy przede wszystkim przyjąć, że pojęcie miejsc postojowych używane jest w przypisach, zwłaszcza rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. czy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Pojęcie miejsc parkingowych jest z kolei używane w języku potocznym.
Ze względu na brak wskazania w pytaniu bliższego kontekstu danej sprawy nie jest możliwa bardziej szczegółowa odpowiedź.

Uzasadnienie

W obecnie obowiązujących przepisach nie zawarto ani definicji miejsca postojowego, ani miejsca parkingowego. W rozdziale 3 r.w.t. zawarto ogólne regulacje dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Analiza tych przepisów (zwłaszcza § 18 ust. 1 r.w.t.) oraz pozostałych regulacji r.w.t. prowadzi do wniosku, że pojęcie miejsca postojowego odnosi się zarówno do zwyczajnych, zewnętrznych utwardzonych powierzchni przeznaczonych do postoju pojazdów (w tym powierzchni zadaszonych), jak i garaży jedno- czy wielopoziomowych. Miejsca postojowe składają się z kolei ze stanowisk postojowych.

Wskazane powyższej miejsca postojowe są w języku potocznym bez wątpienia zamiennie nazywane miejscami parkingowymi (parkingami – w odniesieniu do garaży). Powszechnie można się również spotkać z tym, że pod pojęciem miejsca postojowego rozumie się miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku, a pod pojęciem miejsca parkingowego rozumie się wydzielone miejsce na parkingu przed budynkiem.

W związku z powyższym trudno jednoznacznie wskazać jaka jest różnica pomiędzy miejscem postojowym, a miejscem parkingowym. Niemniej należy zauważyć, że odpowiednie definicje analizowanych pojęć mogą być zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.