Obowiązująca od 1 stycznia tego roku tzw. ustawa śmieciowa, która ma zreformować gospodarkę odpadami budzi wiele pytań. Choćby dlatego, że większość rozporządzeń do niej jest wciąż jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Tymczasem terminy przez nią nałożone na samorządy gminne i wojewódzkie, dotyczące np. aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami muszą być dotrzymane. Wiele pytań dotyczy także sposobu naliczania, a przede wszystkim egzekwowania tzw. opłaty śmieciowej. Właśnie o takich problemach rozmawiano w Łańcucie. Podczas Konwentu poruszano także temat zagospodarowania odpadów, a przede wszystkim możliwości wykorzystania ich jako źródła energii.

Pierwszy dzień konwentu zakończył się podpisaniem Listu Intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy Samorządami Województw, a Wojewódzkimi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strony wyraziły potrzebę zrównoważonego i efektywnego gospodarowania zasobami środowiska i stymulowania działań zmierzających do poprawy jego stanu poprzez efektywniejsze wsparcie ze środków Narodowego Funduszu oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi tu o zoptymalizowanie finansowania systemu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce w segmencie realizowanym przez fundusze ekologiczne oraz poprawę efektywności wykorzystania środków europejskich niepodlegających zwrotowi na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, www.wfosigw.olsztyn.pl