Po dostarczeniu wstępnych badań lekarskich i wypełnionych dokumentów z pakietu startowego, pracodawca jest zobligowany przygotować umowę o pracę i informację uzupełniającą do umowy o pracę.

Mały pracodawca może zawrzeć każdy rodzaj umowy przewidziany kodeksem pracy tj. np. umowę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo. Może też dokonywać zatrudnienia na podstawie innej niż kodeks pracy np. na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Pamiętaj!

Nie wolno zatrudniać pracowników na podstawie np. umowy zlecenia, czy dzieło, gdy co do zasady pracownik w ramach takiej umowy będzie zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę za wynagrodzeniem.

Uwaga!

Mali pracodawcy często próbują zastąpić umowę o pracę umową zleceniem lub o dzieło. Taka forma jest dla nich korzystna od strony ponoszenia kosztów ubezpieczenia społecznego ale takie działanie nie zawsze jest uzasadnione stanem faktycznym i nie jest zgodne z prawem.

Świadczenie pracy w okolicznościach wymienionych powyżej może być uznane za świadczenie pracy w ramach stosunku pracy i stanowi wykroczenie zagrożone jest karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt 1 k.p.).

Umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy:

    - rodzaj umówionej pracy,

- miejsce wykonywania pracy,

- wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

- wymiar czasu pracy,

-  termin rozpoczęcia pracy.

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

Pracodawco pamiętaj!

Jeżeli nie zawarłeś umowy na piśmie powinieneś najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie warunki zatrudnienia ze wskazaniem stron umowy i jej rodzaju.

(...)

Umowa o pracę zawarta z małym pracodawcą co do zasady powinna regulować wszystkie kwestie związane z wykonywaniem pracy u tego pracodawcy. Warto zwrócić uwagę, że mały pracodawca nie ma obowiązku wydania regulaminu wynagradzania. Zgodnie z art. 772 § 1 k.p., regulamin wynagradzania wydaje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym. W takiej sytuacji mały pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem i sposobem jego ustalania ma obowiązek zamieścić w umowie o pracę.

(...)

Przygotowanie informacji uzupełniającej do umowy o pracę

Kolejnym etapem w procesie zatrudnienia, oprócz przygotowania umowy o pracę jest przygotowanie informacji uzupełniającej do umowy o pracę zgodnie z art. 29 § 1 k.p.

Każdy pracodawca (w tym również mały) ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy poinformować pracownika na piśmie o:

1)    obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2)    częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3)    wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,

4)    obowiązującego pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5)         układzie zbiorowym, którym pracownik jest objęty.

Uwaga!

Mały pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, który nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy dodatkowo w informacji uzupełniającej ma obowiązek zawrzeć informacje o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Więcej o małym pracodawcy i jego obowiązkach>>>