Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wykorzystując 7 stacji badających stężenia zanieczyszczeń zawartych w powietrzu (imisja), bada zanieczyszczenia gazowe (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon oraz benzen) oraz pyłowe (pył zawieszony PM10 i zawarte w nim metale ciężkie - arsen, nikiel, kadm, ołów i WWA w tym benzo(a)piren oraz pył zawieszony PM2,5). Dodatkowo na stacji monitoringowej w Żarach badany jest poziom formaldehydu, dla którego nie ma określonego w przepisach dot. ochrony środowiska poziomu dopuszczalnego, określona jest tylko wartość odniesienia.

Z ostatnich ocen przeprowadzonych na podstawie badań wykonanych przez WIOŚ wynika, że dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartych w pyle zawieszonym PM10: kadmu, niklu oraz ołowiu, nie przekraczały obowiązujących norm. Natomiast podobnie jak w całym kraju, największy problem występuje z przekroczeniami dla pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu. Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną organicznych i/lub nieorganicznych cząsteczek stałych (np. drobiny ze spalin, ścieranego asfaltu i opon samochodowych, popioły, sadza) oraz aerozoli. Pyły są nośnikami wielu substancji toksycznych, w tym m.in. węglowodorów i metali ciężkich i mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy.

Warto również zwrócić uwagę na południowy obszar województwa (Zielona Góra, Wschowa, Żary), gdzie stwierdzono przekroczenia dla arsenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Jako główną przyczynę przekroczenia uznać należy napływ zanieczyszczenia spoza strefy lubuskiej, z sąsiadujących terenów zlokalizowanych w powiecie głogowskim.

(www.zgora.pios.gov.pl)