Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r. Jej celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych. O zmianę zabiegał m.in. Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Business Centre Club. 

Obliczanie powierzchni

Nowe przepisy zmieniają sposób obliczania powierzchni objętych projektem budowlanym.

- W zakresie powierzchni zabudowy wskazują wprost, że do powierzchni tej nie wlicza się (obok balkonów, tarasów i gzymsów) również loggii. W zakresie powierzchni całkowitej zmiana polega na wskazaniu, że powierzchnię tę pomniejsza się o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii. Zmiany te powinny usunąć wątpliwości wywołane odesłaniami w rozporządzeniu do normy PN-ISO 9836 oraz doprowadzić do ujednolicenia praktyki wydawania pozwoleń na budowę - tłumaczy Michał Leszczyński z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. 

Według niego obecne rozwiązania prowadziły do wliczania loggii do powierzchni budowlanych, co ograniczało możliwość zabudowy działki budowlanej (mniejsza powierzchnia zabudowy, mniejsza powierzchnia całkowita budynku). Zmiana spowoduje więc, że będzie można budować bardziej racjonalnie i zgodnie z postanowieniami planów miejscowych.

Zmiany w akustyce

Zmienią się także przepisy dotyczące akustyki. Są one związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Zakres projektu budowlanego ulegnie poszerzeniu o analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych budynków. Będzie ona obowiązkowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wyjaśnia Michał Leszczyński. 

Zmienił się również termin wejścia w życie noweli, został przesunięty na 1 kwietnia 2024 r. Zmiany wejdą w życie równocześnie z nowelizacją warunków technicznych budynków. Przepisy przejściowe zakładają, że nowe regulacje będą stosowane do inwestycji, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożono po dniu wejścia w życie nowelizacji.