Pytanie
Podatnik VAT (osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą) zmienił w trakcie okresu rozliczeniowego miejsce zamieszkania, co w jego przypadku ma decydujące znaczenie w kwestii właściwości organu w zakresie VAT. Treść § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych wskazuje, że organem właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług będzie organ właściwy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Z kolei ust. 2 wskazywanego paragrafu stanowi, iż w sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 stosuje się, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy. Zapis § 13 ust. 2 sugeruje, iż dotyczy on spółek prawa handlowego, które mają formalnie siedzibę i zobowiązane są do ujawnienia jej w KRS. Z kolei osoby fizyczne nie mają siedziby (a tylko miejsce zamieszkania), natomiast spółki cywilne nie są zobowiązane do ujawniania swojej siedziby w rejestrze przedsiębiorców. Skoro więc swoim zakresem przepis ten obejmuje jedynie zmianę siedziby (a nie miejsca zamieszkania, czy miejsca wykonywania czynności), to nie może on dotyczyć osób fizycznych oraz spółek cywilnych.
Czy przez wskazany w § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia rejestr należy również rozumieć ewidencję działalności gospodarczej?
Czy w kontekście powyższego przepisu znaczenie będzie miała data rzeczywistej zmiany miejsca zamieszkania (wskazanej przez podatnika na druku VAT-R), czy też data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w sytuacji, gdy zmiana wpisu w CEIDG nastąpi później, niż faktyczna zmiana miejsca zamieszkania?