Pytanie
Kto powinien złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej?
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jednak najczęściej na umowie sprzedaży i w dowodzie rejestracyjnym widnieje tylko jeden małżonek.
Czy należy domniemywać, że pojazd nabyty w trakcie trwania małżeństwa stanowi wspólność małżeńską i wzywać do złożenia deklaracji obojga małżonków?
Czy w związku z tym organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie, aby potwierdzić pozostawanie podatników w związku małżeńskim i istnienie wspólności majątkowej?
A jeśli środki, za które został zakupiony pojazd, pochodziły z majątku odrębnego jednego z małżonków sprzed zawarcia związku małżeńskiego lub ze spadku?
Czy organ podatkowy w każdym przypadku powinien weryfikować prawo własności w stosunku do obojga małżonków?