Kto ponosi odpowiedzialność za wady budynku jednorodzinnego (spękane ściany oraz sufity)?
Pół roku temu zostało przekazane zawiadomienie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu.
Nie licząc przypadków wystąpienia tzw. siły wyższej (tj. okoliczności niezależnych od inwestora, czy też wykonawcy) w takiej sytuacji najczęściej podmiotem odpowiedzialnym jest wykonawca, który wadliwie (w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej lub z przekazanym projektem budowlanym) wykonał obiekt budowlany. Zgodnie z art. 656 § 1 k.c., w przypadku umowy o roboty budowlane do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Z kolei zgodnie z art. 638 k.c. do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednocześnie – zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 646 k.c. - roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania robót, a jeżeli roboty nie zostały oddane- od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miały być oddane.

Jakub Mazurkiewicz