Kto jest właściwy do wydania zaświadczenia, że działka znajduje się w rejestrze zawierającym informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi (art. 110 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. został uchylony)? Rejestr (do czasu uchylenia przepisu) prowadzony był przez starostę, a następnie został przekazany wojewodzie - art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) - dalej z.s.ś.i.n. Czy w związku z tym, że obecnie nie prowadzi się ww. rejestru, organ nie ma obowiązku wydać takiego zaświadczenia?
Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku w rozumieniu z.s.ś.i.n., które wystąpiły na terenie kraju, prowadzi GIOŚ i ma on obowiązek udostępniania danych tam zgromadzonych (art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)). Stąd też wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczące informacji objętych tym rejestrem należy kierować do GIOŚ. Dane te są udostępniane, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485) - dalej r.s.i.c.a.. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do r.s.i.c.a., minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących jakości gleby lub ziemi obejmuje: wyniki pomiarów wskaźników i substancji powodujących przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi oraz wykaz terenów niespełniających standardów jakości gleby lub ziemi, wraz z określeniem sposobu zagospodarowania tych terenów.
Natomiast organem właściwym do udostępnienia danych w zakresie wyników okresowych badań jakości gleby i ziemi jest starosta, który te badania prowadzi (art. 109 ust. 2 p.o.ś.). Wynika to z zapisu art. 24 ust. 3 pkt 2 lit. a w zw. z art. 24 ust. 1 lit. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś. Ponadto starosta prowadzi rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę (w odniesieniu do terenów niekorzystnie przekształconych, w stosunku do których rekultywacja polega na przywróceniu stanu poprzedniego). W odniesieniu do takich terenów starosta powinien udostępniać dane.

Przepis art. 36 pkt 2 z.s.ś.i.n., nałożył obowiązek przekazywania przez starostów wojewodom, akt spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną dokumentacją. Sprawy związane z rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych pozostały w gestii starosty, chociaż nie sposób doszukać się przepisu, który by o tym stanowił, ani przepisu nakładającego obowiązek prowadzenia rejestru tych terenów.

Janusz Jerzy