Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego.

Spółka z o.o. przelewa po 150 zł miesięcznie na karty pracownikom, zleceniobiorcom, pracownikom agencji zatrudnienia w celu zakupu w zakładowej stołówce (wynajętej firmie przygotowującej posiłki) obiadów i innych posiłków.

Jak rozliczyć prawidłowo ZUS i PIT od tych posiłków?

Czy pracownicom zatrudnionym przez agencję zatrudnienia spółka ma obowiązek pobierać PIT i ZUS, czy powinna wystawić tylko PIT 8C?

Odpowiedź: jeżeli zasilana kwotą 150 zł miesięcznie i wydawana przez spółkę z o.o. karta uprawnia zatrudnionych przez tę spółkę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych jedynie do nabycia posiłków w zakładowej stołówce to tego rodzaju przychód jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Taki przychód podlega natomiast podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przypadku pracowników tymczasowych spółka z o.o. powinna ograniczyć się do wystawienia formularza PIT 8C.

Uzasadnienie: Wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł (art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. oraz § 1 i 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 z późn. zm.) – dalej r.s.z.u.p.w.). ZUS stoi na stanowisku, że powyższym wyłączeniem z podstawy wymiaru składek objęta jest wartość posiłków, które pracodawca udostępnia pracownikom w zakładowej stołówce, a także tzw. bony (kupony, talony) obiadowe, wydawane pracownikom przez pracodawcę, uprawniające do uzyskania posiłków w punktach gastronomicznych, restauracjach, barach. Wyłączeniem tym objęta jest również wydana pracownikowi przez pracodawcę karta zasilana środkami pieniężnymi przez pracodawcę, o ile na jej podstawie pracownik może nabyć tylko i wyłącznie posiłki w placówkach gastronomicznych, a co za tym idzie na jej podstawie nie jest możliwe nabycie innych towarów lub usług, czy też wypłacenie środków pieniężnych w bankomacie lub w banku (np. interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2015 r., znak: DI/100000/43/1346/2015).

Czytaj: Czy wartość posiłków regeneracyjnych jest zwolniona z PIT?

Omawiane wyłączenie z podstawy wymiaru składek stosuje się odpowiednio do zleceniobiorców, dla których podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług (art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 i art. 21 u.s.u.s., art. 81 ust. 1 u.ś.o.z. oraz § 2 ust. 1 pkt 11 i § 5 ust. 2 pkt 2 r.s.z.u.p.w.). Tym samym, jeżeli zasilana kwotą 150 zł miesięcznie i wydawana przez spółkę z o.o. karta uprawnia zatrudnionych przez tę spółkę pracowników i zleceniobiorców jedynie do nabycia posiłków w zakładowej stołówce to tego rodzaju przychód jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku pracowników tymczasowych, a więc pracowników zatrudnionych przez agencję pracy, świadczenie otrzymane od pracodawcy – użytkownika są traktowane jako przychody z innych źródeł w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: ITPB2/4511-915/15/MU). W konsekwencji taki przychód nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika tymczasowego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi bowiem przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych (art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 u.s.u.s. oraz art. 81 ust. 1 u.ś.o.z.). Zasilona kwotą 150 zł miesięcznie i wydawana przez spółkę z o.o. pracownikowi tymczasowego karta, uprawniająca go do otrzymania posiłków w zakładowej stołówce, podlega natomiast podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.). W związku z tym spółka z o.o. powinna wystawić pracownikowi tymczasowemu i urzędowi skarbowemu informację na formularzu PIT 8C (art. 42a u.p.d.o.f.).