Dyrektywa CAFE (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1), ogłoszona 11 czerwca 2008 r. (pełna nazwa: dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) wprowadza nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz normy jakości powietrza dotyczące pyłu PM2,5 w powietrzu, a także weryfikuje i konsoliduje istniejące akty prawne Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Obowiązujące już polskie przepisy wymagają w związku z tym zmian i uzupełnień.

Projekt wpłynął do Sejmu 2 lutego, 8 lutego skierowano go do I czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 2 marca br.