Pytanie
Przedmiotem działalności spółki jest wynajem powierzchni komercyjnych. Niezależnie od kwoty czynszu najemca obowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu kosztów utrzymania centrum. W skład tych opłat wchodzą m.in. media oraz koszty dodatkowe (zarządzanie, konserwacja i utrzymanie obiektu, opłaty publicznoprawne itp). Wynajmujący obciąża najemców za media w dwojaki sposób:
1) wszelkie opłaty związane z zaopatrzeniem przedmiotu najmu w media (energia, woda) ustalone na podstawie wskazań zainstalowanych na wyłączne potrzeby najemcy liczników refaktura z terminem płatności 14 dni od otrzymania faktury;
2) wszelkie opłaty związane z zaopatrzeniem przedmiotu najmu w media (energia, woda) w przypadku braku liczników oraz opłaty dodatkowe opłata w wysokości części kosztów ponoszonych łącznie przez wynajmującego w proporcji, w jakiej powierzchnia przedmiotu najmu pozostaje do powierzchni wynajętej centrum faktura z terminem płatności 14 dni od otrzymania faktury.
Niezależnie od sposobu wyliczenia kwoty obciążenia za media i opłaty opodatkowane są stawką VAT podstawową 23%.
W związku z faktem, iż od dłuższego czasu organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko uznając, że wynajmujący lokale użytkowe obciążając najemców z tytułu zużycia tzw. mediów (energii, wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości) oraz usług dodatkowych muszą stosować 23% stawkę VAT właściwą dla usługi zasadniczej, czyli usługi najmu (traktując kwoty opłat eksploatacyjnych jako składniki opłaty podstawowej czynszu) powstaje pytanie.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu podatku należnego zawartego w fakturach za opłaty eksploatacyjne?
- czy wg daty płatności (o ile została określona w umowie najmu) zgodnie z zasadami właściwymi dla usług komunalnych (media),
- czy na zasadach ogólnych (wystawienie faktury),
- czy wg terminu płatności w umowie lub na fakturze, ni później niż datą otrzymania płatności zgodnie z zasadami właściwymi dla usług najmu, dzierżawy itp.?