Pytanie:
Czy - biorąc pod uwagę przepisy dotyczące ulgi za złe długi oraz możliwości odliczenia VAT z duplikatu faktury - spółka postąpi prawidłowo odliczając VAT z duplikatu tej refaktury we wrześniu 2013 r.?
Zapłatę za duplikat spółka uregulowała 26 września 2013 r.

Odpowiedź:
W sytuacji opisanej w pytaniu podatnik nie dokonał odliczenia VAT na podstawie faktury pierwotnej, nie ma zatem obowiązku dokonania korekty podatku pomimo upływu 150 dni od dnia upływu terminu płatności.
Skoro płatność nastąpiła we wrześniu i we wrześniu podatnik otrzymał duplikat faktury, w rozliczeniu za wrzesień może dokonać odliczenia VAT na podstawie duplikatu faktury.

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Przepis ten nie ma jednak zastosowania, gdyż podatnik nie dokonał odliczenia VAT na podstawie faktury pierwotnej.
Natomiast art. 89b ust. 4 u.p.t.u. stanowi, że w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u., podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.
Jeśli we wrześniu podatnik otrzymał duplikat faktury i dokonał zapłaty, ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za wrzesień.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2018 r.]