Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Artykuł 29 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. zobowiązuje organizacje odzysku do utrzymywania kapitału własnego w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego zdeponowanego na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej.

Czy możliwe jest przetrzymywanie wymaganej kwoty - 1.250.000 zł według u.g.o.o.o. lub 500.000 zł według ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - na kilku lokatach lub rachunkach bankowych, w taki sposób aby ich łączna kwota była równa połowie wymaganego kapitału zakładowego?

Czy też konieczne jest utrzymywanie ww. środków na tylko jednym rachunku/lokacie?


Odpowiedź:

Mając na uwadze cel przepisów dotyczących ustanowienia depozytu przez organizacje odzysku, można przyjąć, że kapitał zakładowy organizacji odzysku w odpowiedniej wysokości może być utrzymywany na kilku a nie na jednym rachunku lub lokacie.

Uzasadnienie:

Artykuł 29 ust. 2 u.g.o.o.o. zobowiązuje organizację odzysku opakowań do utrzymywania kapitału własnego w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego zdeponowanego na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej albo posiadania gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, której gwarantem jest instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego, w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego.

Przechowywanie kapitału ma na celu zabezpieczenie możliwość pokrycia zobowiązań organizacji odzysku w przypadku jej upadłości lub likwidacji. Ustawa wskazuje, że zabezpieczenie to w formie depozytu powinno być utrzymywane na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej. Ustawodawca posłużył się tu liczbą pojedynczą, jednak mając na uwadze cel tego przepisu, można by przyjąć, że ulokowanie wymaganych środków nie na jednym ale na kilku odrębnych rachunkach lub lokatach może być również dopuszczalne.

Bez względu na to, na ilu lokatach lub rachunkach organizacja odzysku zdeponuje wymaganą przepisami kwotę, to cel przepisu, czyli ustanowienie zabezpieczenia, będzie spełniony. Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca już w samym przepisie przewidział możliwość podziału wymaganego depozytu pomiędzy lokatę i rachunek używając łącznika "lub", który pozwala na łączenie tych dwóch form zabezpieczenia.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.