Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) - dalej u.b.a.
Czy obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych wynikający z art. 37 u.b.a. dotyczy także akumulatorów samochodowych? Jeśli tak, to czy należy rozliczać ten obowiązek w przypadku wprowadzania pojazdów samochodowych, w których znajduje się akumulator, czy tylko w przypadku wprowadzania akumulatorów samochodowych oddzielnie?


Odpowiedź:

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów, a więc obejmuje również akumulatory samochodowe. Obowiązek ten obejmuje zarówno akumulatory samochodowe wprowadzane jako odrębny produkt, jak również akumulatory stanowiące element wprowadzanych pojazdów.
 

Uzasadnienie:

Artykuł 37 ust. 1 u.b.a. określający obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów – nie zostały bowiem wskazane żadne wyłączenia (poza bateriami i akumulatorami wymienionymi w art. 4 ust. 2 u.b.a., których w ogóle nie obejmują przepisy tej ustawy).

Artykuł 4 ust. 1 pkt 1 u.b.a. stanowi, iż przepisy tej ustawy stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów. Żadne z wyłączeń określonych w art. 4 ust. 2 u.b.a. nie dotyczy akumulatorów samochodowych, które się znajdują we wprowadzanych pojazdach.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Zgodnie z art. 6 pkt 22 u.b.a., wprowadzającym baterie lub akumulatory jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

W świetle przytoczonych przepisów wprowadzający pojazdy, w których są zamontowane akumulatory samochodowe, jest wprowadzającym takie akumulatory i ciąży na nim obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.