Realizacja zaproponowanych zmian pozwoli na sukcesywne ogłaszanie pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości określonych dla poszczególnych ich rodzajów. Pozostawi równocześnie możliwość stosowania, tak jak dotychczas miało to miejsce, wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadkach tych rodzajów nieruchomości, dla których wskaźniki zmian cen nie zostały jeszcze opracowane.

W konsekwencji waloryzacja zobowiązań i należności uczestników rynku nieruchomości powiązana będzie bezpośrednio ze stanem rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak ma to miejsce obecnie. W szczególności w założeniach przewiduje się zdefiniowanie okresu, jaki będzie obejmować wskaźnik zmian cen nieruchomości (kwartalny), terminu publikacji wskaźników (w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego wskaźnik dotyczy), rodzajów nieruchomości, których dotyczyć będą wskaźniki (klasyfikacja nieruchomości stosowana w ewidencji gruntów i budynków), a także zakresu terytorialnego wskaźników dla poszczególnych rodzajów nieruchomości w przekroju terytorialnym na poziomie województwa.

Przewiduje się też skrócenie terminu przekazywania do starostów (z 30 na 14 dni) oraz określenie maksymalnego okresu (1 miesiąca), w którym starosta zobowiązany jest wprowadzić dane z przekazanych aktów notarialnych do rejestru cen i wartości nieruchomości oraz do ewidencji gruntów i budynków. Zmiany te powinny przyczynić się do bardziej efektywnego pozyskiwania danych o rynku nieruchomości na potrzeby ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w konsekwencji służyć będą wszystkim uczestnikom rynku nieruchomości. Rozpoczęcie ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości pozwoli również w dalszej perspektywie na podjęcie prac legislacyjnych nad systemową zmianą niektórych procedur powodujących obciążenia budżetowe, co otworzy drogę do wykorzystania wskaźników zmian cen nieruchomości w innych obszarach z zakresu gospodarki nieruchomościami.