W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zostały określone stawki opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód.

Projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w wysokości jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska w porównaniu do obowiązujących w roku 2015, natomiast w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1923) ujednolicono wykaz odpadów, czego efektem jest m.in. dodanie 3 nowych kodów odpadów oraz określenie dla nich jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów na składowisku:

- 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07 — dla którego przyjęto stawkę opłaty w wysokości 63,03 zł/Mg (stawka taka, jak w przypadku kodu 01 03 07*),

- 16 03 07* Rtęć metaliczna oraz 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć — przyjęto stawkę opłaty w wysokości 235,17 zł/Mg (przyjęta została najwyższa stawka opłaty, ustanowiona dla odpadów niebezpiecznych).