Przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" to obecnie przedsiębiorstwo państwowe i rząd planuje połączenie go z Centralnym Portem Lotniczym. Jak kilka dni temu tłumaczył pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała, żeby przeprowadzić to połączenie, to znacznie łatwiej jest zmienić PPL z przedsiębiorstwa państwowego na spółkę prawa handlowego, a następnie wnieść udziały PPL na kapitał CPK.

To właśnie przewiduje rządowy projekt  ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, który został skierowany do konsultacji publicznych. Jak tłumaczą autorzy, projekt wprowadza szereg zmian w obszarze projektu CPK, których celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego – prowadzące do wsparcia i przyspieszenia realizacji inwestycji oraz poszerzenie zakresu realizacji projektu CPK o działania ukierunkowane na pobudzenie gospodarki związane z lokalizacją w centralnej Polsce globalnego węzła przepływu ludzi i dóbr, który stanowić będzie krytyczny czynnik decyzyjny dla lokalizacji nowych inwestycji w wysokorozwiniętych sektorach gospodarki.

Projekt jednej, horyzontalnej ustawy, obejmuje zarówno  rozwiązania organizacyjne, czyli komercjalizację PPL i połączenie z CPK, jak i legislacyjne, czyli wprowadzenie zmian w szeregu ustaw.

Czytaj też: Prezydent podpisał zmiany w opodatkowaniu nieruchomości lotniczych>>

Komercjalizacja PPL

Zgodnie z projektowanymi zapisami, pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego w imieniu Skarbu Państwa, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokona komercjalizacji Portów Lotniczych. W wyniku przekształcenia Portów Lotniczych nie nastąpi utworzenie nowego podmiotu prawnego. Dojdzie jedynie do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, przy zachowaniu ciągłości działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje wniesienie na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki nieruchomości, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy stanowiły własność Skarbu Państwa i jednocześnie pozostawały we władaniu Portów Lotniczych. Obecnie użytkowanie nieruchomości przez Porty Lotnicze odbywa się na różnych zasadach.

Do spółki celowej CPK zostaną wniesione akcje spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną. Jak tłumaczą w uzasadnieniu autorzy projektu, zasadniczym celem wniesienia akcji PPL na podwyższenie kapitału spółki CPK jest skupienie w jednym podmiocie kompetencji i zadań w zakresie strategicznego planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową.

Wzmocnienie roli spółki celowej CPK

Zgodnie z nowym przepisami przewidziana jest ciągłość pracy osób pracujących w PPL. Dzięki temu uda się uniknąć sytuacji, gdy jedna firma musiałaby zwalniać i ciąć koszty, a druga zatrudniałaby specjalistów.

Projekt przewiduje wzmocnienie roli spółki celowej CPK. Ma ona np. otrzymać analogiczne uprawnienia, jakie posiada zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK, chodzi m.in. możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy linii kolejowych na rzecz Skarbu Państwa wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.

Ułatwienia będą też dotyczyły dostępu do ksiąg wieczystych. CPK i PKP PLK zostaną dodane do katalogu podmiotów, na żądanie których, w zakresie ustawowo realizowanych zadań wydaje się odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, co ma uprościć przygotowywanie transakcji nabycia nieruchomości.

Kolejną zmianą jest wydłużenie możliwości stosowania specustawy lotniskowej do końca 2030 r.

Zmiany mają objąć rozszerzenie elementów definicji składowych projektu CPK. Zgodnie z proponowanym brzmieniem obejmie on przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych (lotnisko, linie kolejowe, drogi publiczne), jak i działania o charakterze społeczno-gospodarczym.  Bardziej pojemna będzie też definicja inwestycji, co związane jest z koniecznością ujęcia wprost, iż to „wielkoskalowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje lotnisko użytku publicznego oraz szereg innych rodzajów obiektów budowlanych, które są przestrzennie i funkcjonalnie powiązane z portem lotniczym”. Ma to usprawnić dalsze działania. Temu samemu służy też szereg innych zapisów, dotyczących różnych aspektów planowanej inwestycji.