Wprowadzono zmianę odwołującą się do norm wynikających z ustawy - Prawo budowlane, a polegającą na tym, iż organami właściwymi do przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy lub wydania pozwolenia na użytkowanie drogi i drogowych obiektów inżynierskich będą wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wstąpi w kompetencje wojewody, oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wstąpi w kompetencje starosty.

Zmiana w tym zakresie wyeliminuje z porządku prawnego dualizm kompetencyjny organów administracji państwowej w zakresie spraw pozwolenia na użytkowanie. Do oddawania do użytkowania drogi będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy – Prawo budowlane z zastrzeżeniem jedynie odrębności przewidzianych w art. 32 ust. 2 – 7 tej ustawy. Ponadto nowelizacja zakłada określenie jednoznacznych zasad oraz warunków, które powinny zostać spełnione w wypadku wydawania fakultatywnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych, a także niespełniania wymagań ochrony środowiska. Sytuacja taka będzie mogła mieć miejsce, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że droga spełnia warunki określone w przepisach ustawy – Prawo budowlane, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników takiej drogi, czyli warunków zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Decyzja będzie miała zawsze charakter warunkowy, bowiem organ, dopuszczając drogę, jezdnię, odcinek drogi lub drogowy obiekt inżynierski do użytkowania będzie zobowiązany do wskazania terminu wykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych, a także wskazania terminu spełnienia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Źródło: www.sejm.gov.pl