Pytanie
WIOŚ przeprowadził kontrolę uciążliwej dla sąsiadów stolarni. Uciążliwości mają polegać na nadmiernej emisji hałasu dla pobliskiego otoczenia oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni (nadmierne zadymienie) i procesu lakierowania. W czasie kontroli WIOŚ nie stwierdził spalania odpadów w kotłowni opalanej drewnem i trocinami. Moc cieplna zainstalowanego w niej kotła nie przekracza 1 MW dla tego źródła. Według WIOŚ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p. oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) - dalej r.i.e.w.z., nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, o którym mowa w art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. ani zgłoszenie organowi ochrony środowiska w trybie art. 152 p.o.ś. W hali stolarni odbywa się proces lakierowania elementów drewnianych powodujący emisje związków organicznych w sposób niezorganizowany, co zgodnie z przytoczonymi rozporządzeniami również nie wymaga pozwolenia. WIOŚ zasugerował staroście, że na podstawie art. 154 i 378 ust. 1 p.o.ś. starosta może ustalić w drodze decyzji wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
Co w tej sytuacji może zrobić starosta?
Czy może zalecić podwyższenie komina?
Nadmienię, że po kontroli WIOŚ właściciel stolarni, powołując się na art. 153 p.o.ś. oraz r.i.e.w.z., przedłożył staroście dokumentację zgłoszenia prowadzonej instalacji.