Pytanie
Jakie warunki realizacji uprawnień powinny być uwzględnione w pozwoleniu wodnoprawnym na wycinkę trzcin z brzegów jeziora położonego w obszarze krajobrazu chronionego utworzonego dla ochrony różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Stosownie do art. 125 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej pr. wod. pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać wymagań ochrony środowiska oraz wynikających z odrębnych przepisów, a ponadto w myśl art. 31 ust. 2 pr. wod. korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych ani wyrządzać szkód.
Z uwagi na lokalizację robót na obszarze chronionego krajobrazu należałoby w pierwszej kolejności sprawdzić, czy przeprowadzenie takiej wycinki nie będzie sprzeczne z rozporządzeniem właściwego wojewody w sprawie ustalenia tego obszaru chronionego krajobrazu, i gdyby tak było to w myśl art. 126 pkt 1 pr. wod. wydania pozwolenia wodnoprawnego należałoby odmówić.
Jeżeli wycinka trzciny nie będzie sprzeczna z kryteriami ustalonymi dla tego obszaru, to warunki realizacji uprawnień powinny odpowiadać kryteriom ustalonym dla tego obszaru, jak również wymogom przytoczonych wcześniej art. 125 pkt 3 oraz 31 ust. 2 pr. wod.
Lucyna Osuch-Chacińska