W myśl art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód, czyli w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego i rolnego w ilości nie większej niż 5 m3 na dobę bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Akt pr. wod. nie zastrzega, czy ma to być studnia wykonana ostatnio, czy też może to być studnia wykonana przed wieloma latami, więc z punktu widzenia pr. wod. nie ma przeciwwskazań do korzystania z tej studni. Należałoby jednak sprawdzić, czy jakiś zastrzeżeń w tym zakresie nie zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub umowa na dostarczanie wody zawarta z zakładem wodociągowym. Dla własnego bezpieczeństwa zainteresowany powinien ponadto sprawdzić, czy jakość wody w tej studni odpowiada wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej na cele użytkowo-bytowe.

Lucyna Osuch - Chacińska