Odpowiedź:
Zgodnie z art. 128 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) – dalej u.o., zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów w szczególności po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Tego rodzaju decyzja jest wydawana na wniosek zarządzającego składowiskiem, przez marszałka województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wskazać przy tym wypada, że zawierająca określone przez ustawodawcę elementy instrukcja prowadzenia składowiska odpadów stanowi zgodnie z art. 129 ust. 5 u.o. załącznik do decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Zaakcentować natomiast należy, że obowiązek prowadzenia książki eksploatacji składowiska nie stanowi zgodnie z wymaganiami u.o. obligatoryjnego elementu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Ustawodawca przewidział jednak w art. 130 ust. 1 u.o. możliwość wprowadzenia przez właściwy organ w określonych sytuacjach dodatkowych elementów do tego rodzaju decyzji. W szczególności właściwy do wydania decyzji organ może w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów określić dodatkowe wymagania związane ze specyfiką składowania odpadów. Być może zatem w tej konkretnej sytuacji nałożenie obowiązku prowadzenia książki eksploatacji składowiska było podyktowane właśnie specyfiką składowania odpadów. Ustawodawca w przepisach u.o. nie wprowadza jednak pojęcia książki eksploatacji składowiska, a tym bardziej nie precyzuje, jaki zakres danych taka książka powinna zawierać.

Mając na uwadze informacje wskazane w treści pytania, przypuszczać jedynie można, iż w tym przypadku chodzić może o prowadzenie książki obiektu budowlanego. Zauważyć bowiem należy, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 25 u.o., składowisko odpadów to przeznaczony do składowania odpadów – obiekt budowlany.
Tymczasem zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) – dalej pr. bud., właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pr. bud., książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wzór książki obiektu budowlanego, a także sposób jej prowadzenia, określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134) – dalej r.k.o.b. Zgodnie z § 2 r.k.o.b., książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. W analizowanej sytuacji warto również pamiętać, że zgodnie z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) – dalej k.p.a., organ, który wydał decyzję, na żądanie strony obowiązany jest wyjaśnić w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji. Jak podkreślił NSA w wyroku z dnia 23 maja 2011 r., I GSK 239/10, „w razie złożenia wniosku o dokonanie wyjaśnienia treści decyzji na podstawie art. 113 k.p.a. organ, który wydał daną decyzję, ma obowiązek dokonania jej wykładni”. Jak bowiem podkreślił NSA w wyroku z dnia 5 maja 2016 r., I OSK 1892/14, w przypadkach, gdy jest to niezbędne do prawidłowego odkodowania treści decyzji administracyjnej, zakres działania określony w art. 113 § 2 k.p.a. służyć ma właśnie „do wyjaśniania wątpliwości co do znaczenia zawiłych lub niejednoznacznych sformułowań zawartych w osnowie decyzji i po części w jej uzasadnieniu.”

Anna Nieć, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 2.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów