Pytanie
Decyzją z dnia 11 sierpnia 2010 r. zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została ustalona na rzecz gminy opłata. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od ustalonej kwoty została udzielona bonifikata. W dniu 20 stycznia 2013 r. na podstawie aktu notarialnego została zbyta przedmiotowa nieruchomość na rzecz osoby, która nie jest dla strony osobą bliską w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 4 ust. 15 i 16 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia nieruchomości na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym wszczęto postępowanie o zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Waloryzacji dokonuje się według zasad określonych w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kwota udzielonej bonifikaty wynosiła 5 585,40 zł.
Jaki współczynnik należy zastosować przy waloryzacji udzielonej bonifikaty: czy należy zwaloryzować od 2010 r. o średnioroczny wskaźnik tj. rok 2010 o wskaźnik 102,6, rok 2011 – o 104,3, rok 2012 – o 103,7 rok o 2013 o 100,9 czy może miesięczny od daty wydania decyzji?