Pytanie użytkownika LEX Prawo Ochrony Środowiska:

Podatnik to PWiK Sp. z o.o. Do tej pory za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych (do 31/12/2017) obowiązywała stawka 8% VAT. Od stycznia 2018 r. wody opadowe i roztopowe to nie ściek (po nowelizacji ustawy – Prawo wodne).

Czy PWiK Sp. z o.o. powinno stosować stawkę 23%?
Wcześniej ww. opłata wynikała z urzędowej taryfy, zatwierdzanej przez gminę. Po zmianie definicji wynika z wzajemnych umów oraz regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, który muszą zatwierdzić Wody Polskie.

Odpowiedź

Niestety, moim zdaniem, w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do zastosowania obniżonej stawki VAT (8%) do opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Udzielając odpowiedzi na pytanie czytelnika muszę zaznaczyć, że generalnie VAT winien być normowany w przepisach ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., aktach wykonawczych oraz oczywiście w przepisach prawa unijnego.

Jak bowiem zostało wskazane w art. 5a u.p.t.u. towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 u.p.t.u. (czyli czynności opodatkowane), wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Tak właśnie jest w przypadku usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W poz. 142 załącznika nr 3 do u.p.t.u. prawodawca posłużył się symbolem statystycznym PKWiU ex 37.

W takim grupowaniu PKWiU (do końca 2018 r. klasyfikacja z 2008 r.), prawodawca nie wskazuje wprost na wody opadowe i roztopowe, a jedynie na ścieki. Problem w tym, że w aktualnym brzemieniu definicji ścieków, zamieszczonej w ustawie z 7.06.2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie obejmuje ona wód opadowych ani roztopowych (jedynie mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi lub roztopowymi stanowi ścieki komunalne). Co za tym idzie, brak jest podstaw do przyjęcia, iż w pojęciu ścieków zawierają się wody opadowe i roztopowe.

W konsekwencji tego, moim zdaniem, obecnie brak jest podstawy do zastosowania stawki VAT 8% dla "samodzielnych" wód opadowych i roztopowych. Co więcej, przy takiej klasyfikacji nie mają do tych wód zastosowania przepisy szczególne art. 19 ust. 5 pkt 4 czy art.29 a ust. 15 pkt 3 u.p.t.u.
 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami