Pytanie
W dniu 1 sierpnia akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej wniósł aportem całe przedsiębiorstwo w zamian za akcje do spółki komandytowo-akcyjnej.
Czy otrzymane środki trwałe (według wyceny rynkowej) wprowadzamy na podstawie dokumentów OT?
Czy pozostałe aktywa: wyroby gotowe, materiały, należności, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania na podstawie dokumentu PK, a drugostronnie konto "Rozliczenie aportu", np. konto 240?
Czy potrzebna jest analityka na tym koncie do rozliczenia tego aportu?
Czy saldo tego konta wskaże nam dodatnią, albo ujemną wartość firmy?
Skoro aport dotyczył całego przedsiębiorstwa, a spółka do której wniesiono aport nie prowadziła działalności gospodarczej, czy może ująć zapasy wyrobów gotowych na konto "Wyroby gotowe" oraz przypadające odchylenia na konto "Odchylenia od cen ewidencyjnych" i kontynuować rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych?