Pytanie
Izba Gospodarcza jako uczestnik projektu z EFS w roku podatkowym 2011 otrzymała środki finansowe na realizację zadań w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Środki te w całości zostały wydatkowane zgodnie z założeniami projektu, nie stanowiły jednak kosztów uzyskania przychodów.
1. Jak wykazać przychody w informacji o dochodach wolnych od podatków CIT–8/O:
  • w poz. 8 jako dochody Izb Gospodarczych - art. 17 ust. 1 pkt 39,
  • w poz. 12 – pozostałe przychody jako przychody z art. 17 ust. 1 pkt 53?
2. Jak wykazać ww. przychody w deklaracji CIT-8:
  • w poz. 27 a następnie w poz. 40 jako wolne wykazane w CIT- 8/O,
  • w inny sposób?