Pytanie
Firma prowadzi działalność gospodarczą w formie dwóch salonów sprzedaży samochodów. Każdy salon reprezentuje inną markę. Ewidencja księgowa jest prowadzona w następujący sposób: koszty i przychody, gotówka w kasie, zapasy w magazynach, należnosci za wykonane usługi i sprzedane towary, otrzymane zaliczki na dostawy-księgowane na wyodrębnionych kontach ksiegowych z podziałem na poszczególne salony. Zobowiązania ewidencjonuje się w jednej grupie kont rozrachunkowych. Wyjątek stanowią zobowiązania w stosunku do importerów, dla których wydzielono w ramach rozrachunków oddzielną grupę kont księgowych. Podział majątku trwałego na poszczególne salony wynika z ewidencji pozabilansowej (ewidencja środków trwałych - księga inwentarzowa). Zamierzamy sprzedać jeden z salonów wraz z całym wyposażeniem, bazą kontrahentów, zapasami towarów. Kupujący ma przejąć również wszystkich zatrudnionych tam pracowników. Nie przejmuje natomiast wierzytelności i zobowiązań. Pracownicy księgowości, kadr, działu ITI wspólni dla dwóch salonów pozostają w firmie. Zespół składników majątkowych, który ma być przedmiotem dostawy umożliwia nabywcy realizację celów gospodarczych realizowanych dotychczas przez zbywcę.
Czy sprzedaż salonu w opisanej wyżej formie można potraktować w świetle przepisów VAT jako dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa?