Pytanie:
Czy do podstawy zasiłku należy wliczać dodatek motywacyjny wypłacony przed przerwą, czyli ten z okresu lipiec - grudzień poprzedniego roku i ten wypłacony w roku bieżącym, czy jedynie wypłacony w roku bieżącym?

Odpowiedź:
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy, która powstała w czerwcu 2015 r., należy uwzględnić tylko dodatek motywacyjny przyznany na okres od lutego do grudnia 2015 r. pod warunkiem, że zgodnie z przepisami płacowymi nie jest on wypłacany za okres pobierania zasiłków.

 

Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie - art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dalej u.ś.p. Pamiętać jednocześnie należy, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 u.ś.p.).
Uwzględniając wyżej przedstawione zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi należy stwierdzić, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy, która powstała w czerwcu 2015 r., nie może być uwzględniony dodatek motywacyjny, który został przyznany pracownikowi na okres od lipca do grudnia 2014 r. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego powinien być natomiast uwzględniony dodatek motywacyjny przyznany na okres od lutego do grudnia 2015 r., o ile zgodnie z przepisami płacowymi nie jest on wypłacany za okres pobierania zasiłków.