Pytanie
W dniu 4 lutego 2013 r. zostało wręczone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracodawca udziela pracownikowi, należnego do końca marca br., urlopu wypoczynkowego oraz 2 dni na poszukiwanie pracy. W pozostałym okresie zwalnia go z obowiązku świadczenia pracy (powodem wypowiedzenia była niska efektywność pracy, aroganckie zachowanie wobec pracodawcy oraz utrata zaufania). Pracownik zapoznał się z treścią wypowiedzenia w obecności innych pracowników działu, a następnie odmówił podpisania go twierdząc, że się nie zgadza z jego treścią. Pracownicy potwierdzili na odwrocie wypowiedzenia fakt zapoznania się zwalnianego pracownika z treścią wypowiedzenia i fakt odmowy podpisania tego pisma.
Pracownik zażądał kopii wypowiedzenia nadal odmawiając podpisania go, pracodawca nie wydał kopii (czy słusznie?), a następnie zażądał wysłania kopii pocztą, czy pracodawca jest zobligowany do tej czynności?
Czy wypowiedzenie zostało wręczone skutecznie?
Od kiedy biegnie termin 7 dni na odwołanie i który dzień jest ostatnim na jego złożenie?