Na działkę rolną jest nawożony gruz budowlany i podnoszony teren. Działka zmienia swoje użytkowanie z rolnej na plac utwardzony. Budowa nie jest prowadzona. Jak powinien postąpić organ gminy? Jakie przepisy prawne regulują tę kwestię? Jakie zezwolenia są wymagane?
Zmiana przeznaczenia działki rolnej wymaga wyłączenia z produkcji rolnej w trybie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) - dalej u.o.g.r.l. oraz uiszczenia opłaty z tytułu wyłączenia.

Jeśli właściciel gruntu - osoba fizyczna utwardza i podnosi teren odpadami (gruzem) bez uprzedniego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) może nakazać mu usunięcie tych odpadów w trybie art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o.

Gdyby skutkiem podniesienia terenu było naruszenie stosunków wodnych na gruntach sąsiednich to wójt może wszcząć przeciwko niemu postępowanie na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)- dalej pr. wod. nakładając na niego obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 pr. wod.).
Jeśli niwelacja terenu (nawiezienie ziemi w celu podwyższenia terenu) nie jest związana robotami budowlanymi w celu wybudowania obiektu budowlanego i nie powoduje zmiany przeznaczenia terenu, w tym funkcji pełnionej przez powierzchnię ziemi danej nieruchomości, nie wymaga żadnych zezwoleń (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych np. do wydziału architektury w starostwie).

W przypadku, gdy utwardzenie terenu związane jest z budową obiektu budowlanego, np. placu utwardzonego to, w myśl art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) stanowi ona prace przygotowawcze, które wymagają w zależności od rodzaju obiektu albo pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Jeśli jednak grunt rolny (bez uprzedniego wyłączenia z produkcji rolnej) jest utwardzany gruzem to wójt, jako osoba sprawująca nadzór nad prawidłowością magazynowania i składowania odpadów, ma obowiązek wydania decyzji w trybie art. 34 u.o.