Pytanie
W 2010 r. spółka stwierdziła błędy w kalkulacji dotyczącej sprzedaży z 2009 r. Wystawiła fakturę korygującą - zwiększającą cenę zaliczając do przychodów podatkowych 2010 r. Faktura korygująca została zanegowana przez klienta (oryginał został nam odesłany). Sprawa została skierowana do sądu. W październiku 2013 r. spółka otrzymała wyrok sądu oddalający powództwo. Spółka nie odwołała się od wyroku i w grudniu wyrok się uprawomocnił. Analizując art. 16 ust. 2 u.p.d.o.p wynika, że nie został spełniony żaden z warunków udokumentowanej nieściągalności (proszę o ustosunkowanie się do tego stwierdzenia).
Czy w tej sytuacji istnieje możliwość skorygowania podstawy opodatkowania np. wystawiając fakturę korygującą do uprzedniej faktury korygującej?
W rozliczeniu za jaki okres należałoby wówczas skorygować podstawę opodatkowania?