Pytanie
Na tym samym terenie obejmującym kilka działek, prowadzą działalność cztery firmy powiązane rodzinnie. Każda z firm prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania tworzyw sztucznych i występują one do starosty z identycznymi wnioskami na prowadzenie działalności. Z wniosków wynika, że podmioty też wspólnie korzystają z instalacji (dzierżawa od właściciela). Starosta wyszedł z założenia, żeby każdy z prowadzących firmę magazynował odpady w wyznaczonym miejscu i żeby tereny wspólnego magazynowania nie powielały się.
Co jednak zrobić z odpadami, które są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji i także magazynowane?
W związku z przetwarzaniem odpadów powstają osady z zakładowych oczyszczalni ścieków magazynowane w dwóch odstojnikach (kody 07 02 11* i 07 02 12) oraz odpady z grupy 19, np. szkło, drewno, minerały, tekstylia. Z wniosków o wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów wynika, że każda z firm kwalifikuje się do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów.
Czy można zastosować takie rozwiązanie, że właściciel instalacji wystąpi z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i ujmie w nim też odpady wytwarzane przez innych użytkowników tej instalacji?