Pytanie:
Jak należy sporządzić uwierzytelniony odpis decyzji podatkowej?
Czy przez uwierzytelniony odpis można rozumieć kserokopię decyzji znajdującej się aktach sprawy poświadczoną za zgodność z oryginałem?
Jeśli tak, to pojawia się kolejny problem: na decyzji znajdującej się w aktach znajduje się tabela zawierająca informacje sporządzane przez pracowników na temat doręczenia, zaksięgowania. Tabeli tej nie ma na oryginale decyzji, którą otrzymuje podatnik.
Kserokopii takiej nie można więc chyba poświadczyć za zgodność z oryginałem?
A może odpisem będzie decyzja ponownie wydrukowana z systemu komputerowego?
Czy w związku z tym powinna zostać ponownie podpisana przez osobę, która podpisała oryginał?
Czy wtedy nie jest to już duplikat?
Co w przypadku, gdy tej osoby nie ma (urlop lub zmiana pracy)?

 

Odpowiedź:
Za uwierzytelniony odpis decyzji można uznać ponownie wydrukowaną treść decyzji, zawierającą dodatkowo informację o osobie, która podpisała oryginał decyzji, uwierzytelnioną podpisem osoby sporządzającej odpis decyzji.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - dalej o.p. - strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu.
Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.
Ustawodawca w art. 178 § 1 i 3 o.p. rozróżnia pojęcia kopii akt sprawy i odpisu akt sprawy. W potocznym rozumieniu kopia to dokładne odtworzenie zarówno treści, jak i układu graficznego pierwowzoru dokumentu. Z kolei odpis to jedynie odtworzenie samej treści dokumentu, a wiec jego istoty a nie formy.
Moim zdaniem uwierzytelnionym odpisem decyzji, w rozumieniu art. 178 § 3 o.p., może być ponownie wydrukowana decyzja, zawierająca informację o osobie, która podpisała oryginał decyzji, uwierzytelniona przez osobę sporządzającą odpis decyzji.
Nie jest dopuszczalne ponowne podpisanie odpisu decyzji ani przez osobę, która podpisała oryginalny egzemplarz, ani przez osobę sporządzającą jej odpis, gdyż doszłoby do ponownego wydania decyzji.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2016 r.]