Pytanie
Jak należy postąpić w sprawie poprawności wydania decyzji rozkładającej na raty należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu?
Dłużnik nie odebrał decyzji o zwrocie należności za okres 2008/2009 po dwukrotnym awizowaniu. W styczniu 2011 r. ujawnił nowe miejsce pobytu (nie ma stałego zameldowania), stawił się na wywiad alimentacyjny i odebrał decyzję o zwrocie należności za 2008/2009, nie odwołał się. W marcu doręczona została decyzja o zwrocie za 2009/2010, również się nie odwołał. Po terminach do odwołania w kwietniu 2011 r. złożył wniosek o rozłożenie na raty należności wymieniając nr i zadłużenie pierwszej decyzji oraz nr i zadłużenie drugiej decyzji. zobowiązał się do comiesięcznego wpłacania po 350 zł oraz wnioskował o nieprzekazywanie sprawy do windykacji do urzędu skarbowego. Kierownik wyraził zgodę na rozłożenie na raty po 175 zł z każdej decyzji.
Czy można wydać:
I możliwość: jedną decyzję przychylającą się do wniosku i w pkt 1 raty po 175 zł dla decyzji z 2008/09 w pkt 2 raty po 175 zł dla decyzji z 2009/10? Czy jeżeli dokona jednej wpłaty (350 zł) należy zaliczać wpłaty na każdą z decyzji 175 zł (rozliczając NG i odsetki proporcjonalnie; nie będzie wtedy zaspokajana zaległość od dalszego zadłużenia)? Czy to będzie prawidłowe rozstrzygnięcie?
II możliwość: decyzję o spłacie należności pierwszej decyzji po 350 zł do całkowitej spłaty i po ich zaspokojeniu wprowadzać zwroty na poczet należności z drugiej decyzji? Czy należy zaznaczyć, że bieg odsetek nie jest wstrzymany? Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?