Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Na terenie gminy miejskiej w 2005 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan wyznaczał w obrębie administracyjnym miasta tereny inwestycyjne. Miasto otrzymało dofinansowanie na uzbrojenie ww. terenów ze środków Unii Europejskiej (z EFRR w ramach RPOWP na lata 2007-2013). Tak przygotowane tereny, podzielone na 2 ha działki zostały zbyte przez miasto w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Cena 1 ha gruntu inwestycyjnego w drodze przetargu osiągnęła wartość 290 000 zł. W czasie gdy inwestorzy w 2013 r. nabywali grunty inwestycyjne tereny miejskie wyłączone były z uiszczania opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (zbyte tereny położone są na klasie gruntu IIIb i IVa). Obecnie, w momencie złożenia wniosków o pozwolenia na budowę, starostwo powiatowe chce na mocy zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenia przedmiotowych terenów z produkcji rolnej i naliczenia opłaty z tego tytułu.
Czy w świetle opisanej sytuacji tj. nabycia gruntów inwestycyjnych przed niespodziewaną zmianą ustawy w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej na terenach miejskich oraz zważywszy na fakt, że wartość gruntów przewyższa opłatę z tytułu wyłączenia – zasadne jest naliczanie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej?
Niejasna sytuacja w tym zakresie, powoduje duże i uzasadnione rozgoryczenie ze strony inwestorów, którzy nabywali grunty przed zmianami przepisów, a w momencie rozpoczynania inwestycji stwarza się im przeszkody.

Odpowiedź
W dniu 5 września 2014 r. w życie wszedł przepis art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który stanowił min., iż w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - u.o.g.r.l. wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 5b,
2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
"Art. 10a. Przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.".
Powołana ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, iż w obecnym stanie prawnym, w sytuacji, gdy nieruchomość, na której ma być realizowana inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor ma obowiązek uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie użytków rolnych z produkcji stosownie do przepisu art. 11 u.o.g.r.l.
W wypadku braku mpzp przed decyzją zezwalającą na wyłączenie użytków rolnych zprodukcji, inwestor jest zobligowany do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .