Pytanie:
Firma planuje uruchomić instalację do przetopu odpadów metali nieżelaznych. Czy przed uzyskaniem wymaganych decyzji z zakresu emisji do powietrza oraz gospodarki odpadami jest możliwe uruchamianie instalacji w celu jej testowania i sprawdzania poprawności funkcjonowania?

Odpowiedź:
Przed uzyskaniem wymaganych decyzji z zakresu emisji do powietrza oraz gospodarki odpadami jest możliwe uruchamianie instalacji w celu jej testowania i sprawdzania poprawności funkcjonowania. Konieczność ww. sprawdzeń i testów musi jednak wynikać z technologii instalacji (dokumentów, np. instrukcji eksploatacji) , a nie ze swobodnej decyzji prowadzącego instalację.

Do takiego wniosku prowadzi analiza art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.
Ponadto na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany (art. 76 ust. 4 p.o.ś.).

Z ww. przepisów wynika, że prowadzący instalację musi posiadać wymagane pozwolenia w momencie oddawania instalacji do eksploatacji, np. po rozruchu. Bywają przypadki, w których rozruch i wstępne badania są niezbędne do uzyskania wymaganego pozwolenia.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami