Dokument przedstawił posłom Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody. Poinformował, że powierzchnia leśna Polski stale rośnie; w 2012 r. zwiększyła się o 20 tys. ha, co jest efektem zalesień, a także zmian dokonanych w ewidencji gruntów. Na koniec 2012 r. powierzchnia lasów w kraju wynosiła 9164 tys. ha, co odpowiada lesistości 29,3 proc.

W 2012 r. wielkość zasobów drzewnych w lasach Polski (według tzw. Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu) oszacowano na 2045 mln m. sześc. grubizny. Rośnie przeciętna zasobność drzewostanów, w PGL Lasy Państwowe wynosi obecnie 270 m sześc./ha. LP pozyskały w 2012 r. 35 mln m sześc. surowca drzewnego. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska poinformował również, że Krajowy Program Zwiększania Lesistości jest realizowany w coraz mniejszym stopniu, co wynika m.in. ze spadku podaży gruntów do zalesienia i zwiększonego zainteresowania zakupem tych gruntów na cele rolnicze.

Na pytania posłów odpowiadał minister J. Zaleski, a także obecny na posiedzeniu dyrektor generalny LP Adam Wasiak. Zapewniał on posłów, którzy pytali o bieżące finansowanie rezerwatów znajdujących się pod opieką Lasów Państwowych, że w planach na ten rok nie ma na te cele ograniczeń.
Po dyskusji posłowie przyjęli Informację o stanie lasów…, kierując dokument na posiedzenie plenarne Sejmu.

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości" w 2012 r. dostępna jest pod adresem www.orka.sejm.gov.pl [.pdf]
www.lasy.gov.pl