Pytanie
Czy kształcenie zawodowe praktyczne w technikum powinno być interpretowane jako praktyczna nauka zawodu z pensum 22h/tyg. czy też z pensum 18h/tyg.?
Przypadek dotyczy nauczyciela zatrudnionego w technikum zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami (studia wyższe kier. + studia pedagogiczne). Pytanie jest bardzo istotne, gdyż są bardzo różne interpretacje organu prowadzącego. Spotykam się z faktem, że organ prowadzący w związku z brakiem jasnego zapisu w KN w swoim obwieszczeniu Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN nie stosuje jasnych zapisów dotyczących podania wymiaru godzin nauczyciela przedmiotów praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Na moim terenie każdy dyrektor inaczej to interpretuje. W mojej ocenie sadzę, że: 1) zależy to od poziomu wykształcenia nauczyciela. Jeżeli ma pełne kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne i jest zatrudniony według KN to powinien mieć pensum 18h/tyg. 2) kształcenie zawodowe praktyczne (w technikum) to nie to samo co praktyczna nauka zawodu i nie podlega ona rozporządzeniu o praktycznej nauce zawodu. Praktyczna nauka zawodu dotyczy tylko praktyk zawodowych w technikum (4 lub 6 lub 8 tygodniowych) oraz zajęć praktycznych w zasadniczych szkołach zawodowych; 3) istnieje znacząca różnica w poziomie zatrudnienia i wykształcenia jeśli chodzi o nauczyciela (z pełnym wykształceniem zawodowym + pedagogicznym), a nauczycielem praktycznej nauki zawodu; 3) kształcenie zawodowe dzielące się na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne to coś więcej niż praktyczna nauka zawodu; 4) kształcenie zawodowe praktyczne w technikach jest prowadzone w szkole a nie w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy (w formie gabinetowo-lekcyjnej lub pracowniano-laboratoryjnym (ćwiczenia praktyczne w pracowni szkolnej).