Kontrahenci spółki Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od kilku tygodni alarmowali, że nie wykonuje ona zlecanych mu przelewów płatniczych, a z właścicielem nie ma żadnego kontaktu. We wtorek 27 marca KNF  napisała, że ma informacje o "nieprawidłowym działaniu tego przedsiębiorcy" , a w czwartek wpisała go na listę ostrzeżeń publicznych. KNF zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych, tj. prowadzenie nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje też, że na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy. Umowa zawarta z zakładem ubezpieczeń obejmuje co do zasady jedynie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekazu pieniężnego. Można je zgłaszać bezpośrednio do ubezpieczycieli.

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego >>

Sółka Homepay umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zawarła z Concordia Polska  (polisa nr 23608728)  z okresem ubezpieczenia od 17 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2018 r.  Ponadto Homepay IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP 2093/2017), będące jednocześnie agentem Homepay sp. z o.o. ma umowę   z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (polisa nr 117961.BUP14.001293) z okresem ubezpieczenia od 7 grudnia 2017 r. do 6 grudnia 2018 r. 

Ewentualne problemy związane z likwidacją szkód można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 
 * Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.