Odpowiedź


W obecnie obowiązującym stanie prawnym, żadne przepisy prawa nie regulują kwestii wysokości usytuowania gniazd wtykowych jednofazowych w pomieszczeniach przedszkola. Ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej zawarte zostały w § 180-192 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. Przepisy te nie odnoszą się jednak do wysokości sytuowania gniazd wtykowych. Brak jest również przepisów określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń przedszkoli. Należy więc przyjąć, że to projektant, a jeśli usytuowanie gniazd nie zostało zaprojektowane – wykonawca powinien umieścić gniazda wtykowe na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenia.