Starosta w toku wszczętego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, w terenie dokonał ich oględzin. Jak się okazało jedno z dwóch przeznaczonych do wycinki drzew już zostało usunięte. Jedynym posiadaczem nieruchomości, na terenie której rosło drzewo jest gmina, która wnioskowała o usunięcie drzew. Jak wynika z wyjaśnień gminy przedmiotowe drzewo u podstawy pnia było pęknięte i pochylone. Na skutek silnych wiatrów drzewo pękło i przewróciło się na przylegający teren, a osoba trzecia bez wiedzy i zgody gminy przywłaszczyła drzewo, oprócz tego usunęła również pień, który pozostał po złamaniu się drzewa.

Wobec powyższego jak należy poprowadzić postępowanie?

Czy wydać zezwolenie na usunięcie jednego drzewa, a odnośnie drugiego już usuniętego (najprawdopodobniej skradzionego) wszcząć odrębne postępowanie na podstawie wyjaśnień gminy?

Czy należy od razu wydać decyzję, w której zezwala się na usunięcie jednego drzewa, a odnośnie drugiego już usuniętego umarza się postępowanie na podstawie wyjaśnień gminy, które zostały wpisane do protokołu oględzin?

Czy gmina oprócz złożonych wyjaśnień powinna dostarczyć dodatkowy materiał dowodowy, jak np. zgłoszenie na policję odnośnie usuniętego drzewa?

Odpowiedź:

W sprawie drzewa, które nie jest usunięte należy wydać decyzję. Natomiast kwestię kradzieży drzewa przewróconego należy przekazać Policji (powinien uczynić to właściciel – gmina, a następnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno zostać przedstawione staroście), a postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie tego drzewa starosta powinien umorzyć. W tym przypadku nie będzie miał miejsca przypadek usunięcia drzewa przez podmiot inny niż posiadacz nieruchomości, a kradzież drzewa, przy czym w zależności od wartości przywłaszczonego drewna podmiot, który je przywłaszczył będzie odpowiadał karnie.@page_break@

Podmiot, który usunął i przywłaszczył sobie drzewo bez zgody właściciela nieruchomości, poniesie odpowiedzialność karną i w stosunku do właściciela nieruchomości odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu niedozwolonego (art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)). W tej sytuacji postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na przewrócone drzewo należy umorzyć. Sprawca powinien być ukarany na podstawie ustawy z dnia 201 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275) - dalej k.w., albo na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - dalej k.k.

Uzasadnienie:

Zastosowanie znajdzie art. 119 § 1 k.w., z którego wynika, że przywłaszczenie sobie wyciętego drzewa o wartości do 250 zł stanowi wykroczenie. Jeśli wartość drzewa przekracza kwotę 250 zł zastosowanie znajdzie art. 278 § 1 k.k. W przypadku przewinienia mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Procedurę w takim przypadku określa ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

W czasie postępowania karnego gmina może ustanowić się powodem cywilnym i domagać się naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania.