Po wejściu w życie w dniu 22 lutego 2016 r. nowych przepisów pracodawca w przypadku zawarcia umów na czas określony, zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy przez okres kadencji lub zaistnienia rzeczywistych obiektywnych potrzeb pracodawcy, jest zobowiązany wprowadzać do ich treści informacje o celu lub okolicznościach dla jakich zostały one zawarte. O te same informacje pracodawca jest zobowiązany uzupełnić trwające w dniu 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony zawarte w związku z wyżej wymienionymi przesłankami. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia, informując pracownika, o obowiązującej w jego przypadku długości okresu wypowiedzenia, wynikającej z art. 36 k.p.
Zgodnie z art. 251 k.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawieumowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Ograniczenia te nie mają jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.