Jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji środowiskowej jest różnorodność biologiczna, czyli rozmaitość form życia: roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi, kalejdoskop zgrupowań ekologicznych, genów obecnych w populacjach różnych gatunków, biocenoz ekosystemów i krajobrazów. Od zawsze, przyroda dostarcza ludziom wielu korzyści pod postacią pożywienia, czystej wody, nie zanieczyszczonej gleby, możliwości pochłaniania dwutlenku węgla - i wielu innych.

Zdaniem polskiej Prezydencji – w zakresie różnorodności biologicznej – konieczna jest kontynuacja prac związanych z wdrażaniem postanowień konwencji o różnorodności biologicznej oraz unijnego planu działań na rzecz bioróżnorodności. Jednym z najważniejszych barier z jakimi Unia Europejska będzie musiała sobie poradzić, aby spełnić cele znaczącego powstrzymania utraty różnorodności biologicznej w 2020 r. będzie zapewnienie finansowania tych działań. Prezydencja zamierza przeprowadzić dyskusje na ten temat, które mogą stać się wkładem do dalszych prac nad wieloletnimi ramami finansowymi.