Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) – dalej u.t.d., podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
• spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009,
• w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Uwaga!
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 
 
Licencja na wykonywanie działalności w zakresie transportu
W niektórych sytuacjach nadal wymagana jest licencja. Od 15 sierpnia 2013 r., jak określono w art. 5a u.t.d., podjęcie i wykonywaniemiędzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w przepisach rozporządzeń parlamentu Europejskiego i Rady (WE):
• nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, lub
• nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Uwaga!
Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Natomiast, zgodnie z art. 5b u.t.d., podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
• samochodem osobowym,
• pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
• taksówką
– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.
Licencji wymaga także podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Uwaga!
Wspomnianych wyżej licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
Licencji:
na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
• samochodem osobowym,
• pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:
• nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
• nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych
3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
• 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
• 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
Licencji na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
• spełnia wymagania, o których mowa w wymienionych wyżej pkt. 1 i 2,
• znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 u.t.d. (chodzi o niekaralność osób prowadzących działalność lub zarządzających spółkami, a także na tytułu prawny do pojazdów służących wykonywaniu transportu drogowego),
2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
• nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
• posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich,
• spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 u.t.d. (chodzi o odpowiednie kwalifikacje formalne, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych).
Licencja udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:
• gminę,
• gminy sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia,
• miasto stołeczne Warszawę.
Dodatkowo, dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.
Wymóg, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 u.t.d. (dotyczy sytuacji finansowej przedsiębiorcy), potwierdza się rocznym sprawozdaniem finansowym, a także dokumentami potwierdzającymi:
• dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
• posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
• udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
• własność nieruchomości.
Przy ocenie tej sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
(...)
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy