Dotację z  PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej może otrzymać niepełnosprawny albo osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Warto pamiętać, że ubiegający się o dotację nie może wcześniej korzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel.  

Czytaj także: Świadczenie wspierające także dla niepełnosprawnego prowadzącego własną firmę

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość pomocy zależy od tego, na jaki okres niepełnosprawny zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub do członkostwa w spółdzielni socjalne, jeżeli na::

  • minimum 12 miesięcy – wysokość dotacji wyniesie nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
  • co najmniej  na 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie obecnie  to 7 540,36 zł. 

Co zrobić, aby otrzymać dotację

Osoba, która stara się o dotację, składa wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania (każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku). Musi też  zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku urzędnicy biorą pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

PFRN zaleca, żeby zarejestrować  działalności gospodarczej dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.